ကိုဗစ်-၁၉ ဖြစ်ပွားမှုအခြေအနေ

ရှင်းလင်းချက်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ အရေအတွက်တွင် ပြည်နယ်အစိုးရထံမှရရှိထားသည့် အချက်အလက်များပါဝင်သည်။ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန နှင့်ကိုက်ညီမှုမရှိနိုင်ပါ။

Advertisement

ကျေးဇူးပြု၍ အကူအညီ အနည်းငယ်ရနိုင်မည်လား ?

ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့၏ သတင်းထောက်များ၊ ဒီဇိုင်နားများနှင့် အင်ဂျင်နီယာများသည် မလေးရှားနိုင်ငံ၏ ကိုဗစ်-၁၉ နှင့်ပတ်သက်သည့် နောက်ဆုံးရသတင်းများကို နေ့ချင်းညချင်တင်ပြနိုင်ရန် မမောမပန်း ကြိုးစားလုပ်ဆောင်နေပါသည်။ ဤခက်ခဲနေသည့် အချိန်ကာလအတွင်း အကျွန်ုပ်တို့၏ လုပ်ဆောင်နေမှုများအား အနည်းငယ်သောအလှူငွေများလှူဒါန်းခြင်းဖြင့် ကူညီရန် စဥ်းစားပေးစေချင်ပါသည်။

အခြားနည်းလမ်းများ အသုံးပြု၍လှူဒါန်းလိုပါက သင်ပါဝင်ထည့်ဝင်နိုင်သည့် နည်းလမ်းများကို ကျွန်ုပ်တို့၏ ဘဏ္ဍာရေးဌာနထံသို့ဆက် သွယ်အ ကြောင်းကြားနိုင်သည်။

အတွက် ၈ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၁ ၀၄:၀၀


21,963,459
Tested Negative

1,900,467
ပိုးစစ်ဆေး တွေ့ရှိ

7.96%
Positive Rate*

* ပိုး တွေ့ရှိသည့် နှုန်းအား တွက်ချက်ရာတွင် ဆိုင်းငံ့ထားဆဲ စစ်ဆေးမှုများကိုဖယ်ချန်၍ စစ်ဆေးမှုပြုလုပ်ပြီးသောအရေအတွက်များထဲမှ ပိုးတွေ့ရှိသည့်ရလဒ်အရေအတွက်ကိုသာ ရယူသည်။